Dijkverzwaring Starnmeer

Op 8 februari 2023 is de akte van de kavelruil ‘Dijkverzwaring Starnmeer’ bij Appel Notarissen gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 16 partijen betrokken en is er 52.53.58 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 65.195,37. De kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Toekomstgericht verkavelen! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit. In het kader van het Hoogwaterbeschermingsplan had Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de opdracht om in de polder Starnmeer grond te verwerven voor dijkversterking. De grondeigenaren vroegen HHNK te onderzoeken of agrarische structuurverbetering tegelijkertijd plaats zou kunnen vinden door toepassing van het instrument vrijwillige kavelruil. Stivas voerde dit onderzoek uit voor HHNK. Na een bedrijfsverplaatsing uit de polder (ook via kavelruil) ontstond voldoende ruimte om de “blijvers” een verbetering van de agrarische structuur te bieden. De resultaten: