Geschiedenis
Stivas werd 60 jaar geleden door de provincie Noord-Holland in het leven geroepen voor het verbeteren van de agrarische structuur en het bevorderen van de concurrentiepositie van agrarische bedrijven. Waar Stivas voor 2007 als stichting opereerde binnen het Provincaal apparaat ging zij na 2007 verder als zelfstandige stichting. De Stivas heeft zich door de jaren heen beziggehouden met vrijwillige kavelruil, grondverbeteringsprojecten, verkavelingsonderzoeken en de ontwikkeling in de glastuinbouwgebieden. De laatste jaren is de Stivas vooral actief met kavelruilprojecten en gebiedsprocessen.

Veranderingen in het landelijk gebied
Het landelijk gebied is volop in beweging! Thema’s als verduurzaming van de landbouw, herstel van biodiversiteit, natuurontwikkeling, energietransitie, duurzaam waterbeheer, woningbouw, bereikbaarheid en klimaatadaptie zijn actueel en urgent. Dat heeft effect op inrichting van en grondgebruik in de groene ruimte. Er is sprake van een duidelijke verschuiving van opgaven in het landelijk gebied. Grond is daarbij een belangrijke factor, want er is veel grond nodig. In dat speelveld opereert Stivas.

Bredere rol voor Stivas
Stivas is niet alleen meer actief op het gebied van agrarische structuurverbetering, maar speelt ook een rol bij het realiseren van andere doelen. Bijvoorbeeld op het gebied van water, natuur of infrastructuur. De laatste jaren was dit in projecten al nadrukkelijk het geval en die trend zet zich door. Stivas als ontwikkelaar van de groene ruimte! Waarbij de oorspronkelijke doelstelling van agrarische structuurverbetering nog steeds overeind staat. Maar wel in balans met andere doelstellingen.
 
Concrete taken

a. Kavelruil projecten
Kavelruil kan bijdragen aan de verbetering van de agrarische structuur of het realiseren van niet-agrarische doelen. Stivas is gespecialiseerd in het stimuleren en begeleiden van kavelruil projecten. Het gaat hier om veelal complexe processen waarbij wordt samengewerkt met kadaster en notariskantoren. De basis voor kavelruilprojecten is het wettelijke instrument vrijwillige kavelruil uit de omgevingswet.

b. Structuuronderzoeken
Om goed ruimtelijk beleid te kunnen formuleren voor de inrichting van een buitengebied is het essentieel een helder beeld te hebben van alle plannen, wensen en initiatieven in het gebied. Zowel bij overheden, grondeigenaren en -gebruikers en de maatschappelijke organisaties. Stivas heeft de expertise en ervaring om gedegen structuuronderzoeken uit te voeren en structuurrapporten op te stellen.

c. GIS-kaartmateriaal
Stivas heeft expertise in huis om professioneel GIS kaartmateriaal te vervaardigen. Behalve voor eigen kavelruilprojecten verzorgen wij op verzoek ook kaartmateriaal voor andere partijen.
BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN DOEN?

085-0163272


WIJ ZIJN BEREIKBAAR VAN MAANDAG TOT VRIJDAG

08:00 - 17:00